DMCA Takedown Request Requirements

We take the intellectual property rights of others seriously and require that our Users do the same. The Digital Millennium Copyright Act (DMCA) established a process for addressing claims of copyright infringement. If you own a copyright or have authority to act on behalf of a copyright owner and want to report a claim that a third party is infringing that material on or through GitLab's services, please submit a DMCA report on our Contact page, and we will take appropriate action.

DMCA Report Requirements

Your DMCA takedown request should be sent to: dmca@thankinhcac.top

We will then review your DMCA request and take appropriate actions, including removal of the content from the website.


DMCA Takedown Request Requirements

Chúng tôi coi trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng của chúng tôi cũng làm như vậy. Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ số (DMCA) đã thành lập quy trình để giải quyết các khiếu nại vi phạm bản quyền. Nếu bạn sở hữu bản quyền hoặc có quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền và muốn báo cáo một khiếu nại rằng một bên thứ ba đang vi phạm tài liệu đó trên dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng gửi báo cáo DMCA thông qua trang Liên hệ của chúng tôi và chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp.

Yêu cầu Xóa Bài viết theo DMCA

Yêu cầu xóa bài viết theo DMCA của bạn nên được gửi đến: dmca@thankinhcac.top

Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu xóa bài viết theo DMCA của bạn và thực hiện các biện pháp thích hợp, bao gồm việc xóa nội dung khỏi trang web.

Trở về Trang chủ